faethpur meeting dosar vaish community

Fatehpur meeting – Dosar Vaish Mahsasamiti